Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

       

POTVRZENÁ ÚČAST 2014   CZ AT BE DK FI DE GR HU LT NL PL RO SK SW TR US

Návštěvní řád

Návštěvní řád akce
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR

Vstupem do areálu konání akce se každý návštěvník akce zavazuje, že bude v celém areálu akce, po dobu konání akce, dodržovat tento Návštěvní řád akce.

POŘADATEL AKCE JE OPRÁVNĚN:
 • při nedodržení návštěvního řádu akce vyvést pomocí ochranné služby návštěvníka z areálu akce
 • dávat pokyny účastníkům akce za účelem: zachování bezpečného průběhu konání akce, bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku
 • provádět kontroly na úseku požární ochrany
 • měnit program akce v případě mimořádné události (povětrnostní podmínky, hrozícího bezpečnostního ohrožení apod.)
NÁVŠTĚVNÍK AKCE SE ZAVAZUJE:
 • udržovat pořádek
 • chovat se slušně k ostatním návštěvníkům akce a pořadatelům
 • nenarušovat průběh akce
 • dodržovat návštěvní řád akce, řídit se pokyny pořadatelů a právními předpisy
V AREÁLU AKCE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:
 • vstupu s domácími zvířaty, a to zejména psy a kočkami, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP apod.)
 • vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek
 • vnášení a manipulace se: zbraněmi, zábavnými pyrotechnickými předměty, předměty ohrožujícími bezpečnost, psychotropními látkami, laserovými ukazovátky
 • vnášení a distribuce nafukovacích balónků
 • rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm
 • vstupu osobám mladších 15 let bez doprovodu dospělé osoby
 • umisťovat jakékoliv propagační a reklamní materiály v areálu akce bez písemného souhlasu pořadatele akce
   

V případě mimořádné události, oznamuje návštěvník akce tuto událost voláním na tísňová čísla:

 • Hasiči - 150
 • Záchranná služba - 155
 • Policie - 158
 • Evropské číslo tísňového volání - 112
   
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
 • Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.
 • Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.
 • Některé body programu se vyznačují zvýšenou hladinou hluku. Návštěvníci akce by měli vhodným způsobem a prostředky chránit svůj sluch, především pak sluch svých dětí.
 • Návštěvníci akce by měli před vstupem do areálu akce poučit svoje děti, jak se chovat v případě jejich ztracení v areálu.
  Doporučuje se vybavit děti vizitkou s kontaktními údaji. V případě ztráty dítěte kontaktujte pořadatelskou službu nebo přímo stanoviště Policie České republiky (toto stanoviště je označeno v orientačním plánu areálu akce).

Na viděnou
na Dnech NATO v Ostravě
& Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!


Počet online uživatelů: 11

 


Aeromedia

Kagero Publishing